Bulgariana - An aggregator that contributes Bulgarian cultural heritage content to Europeana

20140730 Определени са значимите инфраструктурни комплекси в сферата на научните изследвания

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

30 Юли 2014

Правителството одобри актуализация на приетата през 2010 г. Национална пътна карта за научни инфраструктури. Тя отразява резултатите от направения преглед на научната инфраструктура към момента и определя приоритетните, които са в достатъчно напреднал етап, за да навлязат в процес на изпълнение през 2015-2016 г. и чието навременно реализиране е особено важно за разширяване на границите на познанието в съответните области.

Пътната карта определя европейските и националните инфраструктури, които ще бъдат развивани с цел постигане на конкурентоспособна и иновативна икономика. Те гарантират отворен достъп до лабораториите и са насочени към решаване на проблеми и дейности за обществото и бизнеса. Изграждането им създава условия за икономически ръст и заетост и гарантира високо ниво на компетентност на провежданите научни изследвания.

Набелязани са две групи проекти. В първата са девет. Те са със стратегическо значение за България и по тях има готовност за изграждане. Това са:

 • Център за съвременна микроскопия за фундаментални и приложни изследвания в областта на биологията, медицината и биотехнологиите;
 • Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана с участието на България в Европейската инфраструктура Euro-Argo;
 • Научна инфраструктура „Съхранение на енергия и водородна енергетика”;
 • Европейско социално изследване за България;
 • Национален център за високопроиводителни и разпределени пресмятания;
 • Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ);
 • Регионален астрономически център за изследвания и образование;
 • Национален циклотронен център.

Във втората група са пет инфраструктурни комплекса, които имат потенциал за развитие по отношение готовност за изграждане до 2016 г. и на които ще бъде предоставена възможност за предпроектни проучвания. Това са:

 • Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически, фолклорни);
 • Изследване и иновации в земеделието и храните;
 • Алианц за клетъчни технологии;
 • Национален геоинформационен център;
 • Еко и енергоспестяващи технологии.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.