Bulgariana - An aggregator that contributes Bulgarian cultural heritage content to Europeana

20140305 Учредително събрание на Сдружение с идеална цел "Булгариана"

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

На 5-ти март 2014 г., в гр. София се проведе учредително събрание за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност по чл. 19, ал.2 от ЗЮЛНЦ - Сдружение с наименование “БУЛГАРИАНА”.

Учредители:

1. Мариана Каменова Дамова, Мозайка
2. Александър Георгиев Димчев, СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика.
3. Събина Христова Анева, Фондация НАБИС.
4. Ваня Руменова Русева, Библиотека на НБУ.
5. Аксиния Добрева Джурова, Фондация Елена и Иван Дуйчеви.
6. Кирило-Методиевски научен център на БАН, представляван от Славия Георгиева Бърлиева-Бекирова.
7. Славия Георгиева Бърлиева-Бекирова, Кирило-Методиевски научен център на БАН.
8. Даниел Веселинов Калчев, Министерски съвет.
9. Институт за балканистика с Център по тракология, представляван от Валерия Николова Фол.
10.Валерия Николова Фол, Институт за балканистика с Център по тракология, УНИБИТ.
11.Илиян Илиев Узунов, Сирма Медия.
12.Янислав Панайотов Желев, Бургаски свободен университет.
13.Светла Пенева Коева, Институт за български език.
14.Златан Георгиев Златанов, Геокад.
15.Ирина Банова Никоевска, Геокад.
16.Радослав Димов Павлов, Институт по математика и информатика.
17.Владимир Иванов Алексиев, Онтотекст.
18.Вася Николова Велинова, Център за славяно-византийски проучвания към СУ.
19.Димитър Тотев Минев, Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив.
20.Милчо Кирилов Цветков, Институт по астрономия-БАН.
21.Николай Киров Киров, НБУ.
22.Лозанка Георгиева Пейчева, Институт за етнология и фолклористика-БАН.
23.Никола Спасов Икономов,Онтотекст.

Събранието протече при следния единодушно приет дневен ред:
т.1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение “ БУЛГАРИАНА” като юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност по ЗЮЛНЦ.
т.2. Обсъждане и приемане на подготвения проект за Устав на Сдружението.
т.3. Избор на Управителен съвет.
т.4. Избор на Председател и Заместник – Председател на Сдружението.

По т.1. от дневния ред Учредителите с единодушие на основание чл.1 и чл.19 от ЗЮЛНЦ, взеха следното
РЕШЕНИЕ:

УЧРЕДЯВАТ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ С НАИМЕНОВАНИЕ “БУЛГАРИАНА”.

По т.2 от дневния ред, се постави на разглеждане подготвения проект за Устав на Сдружението. След обсъждане на залегналите в него устройствени правила, след гласуваните промени и отразените забележки и предвид факта, че той съдържа всички реквизити, изискващи се от чл.20 на ЗЮЛНЦ, учредителите с единодушие взеха следното
РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМАТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО.

По т.3 от дневния ред Учредителите с единодушие избраха първия Управителен съвет на Сдружението в състав от 7 (седем) души с мандат от 4 (четири) години. След проведеното гласуване, Събранието на учредителите взе следното
РЕШЕНИЕ:

ИЗБИРА ПЪРВИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ “ БУЛГАРИАНА” В СЪСТАВ:

1. Валерия Николова Фол
2. Славия Георгиева Бърлиева-Бекирова
3. Никола Спасов Икономов
4. Димитър Тотев Минев
5. Радослав Димов Павлов
6. Вася Николова Велинова
7. Мариана Каменова Дамова

По т.4 от дневния ред Учредителите избраха първия Председател и първия Заместник-Председател на Сдружението. След проведеното гласуване Събранието на учредителите взе следното

РЕШЕНИЕ:

ИЗБИРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО ВАЛЕРИЯ НИКОЛОВА ФОЛ КОЯТО СЪГЛАСНО УСТАВА Е И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПО ПРАВО, КАТО Я ОВЛАСТЯВА ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА СДРУЖЕНИЕ „БУЛГАРИАНА”.

ИЗБИРА ЗА ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО НИКОЛА СПАСОВ ИКОНОМОВ, КАТО ГО ОВЛАСТЯВА ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА СДРУЖЕНИЕ „БУЛГАРИАНА” В СЛУЧАИТЕ НА ОТСЪСТВИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

Въз основа на горните решения, по силата на които се създаде ново юридическо лице и бяха определени неговата структура и органи, Учредителите възлагат на новоизбрания Председател да пристъпи към съдебна регистрация на Сдружението.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.